หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน พฤหัส ที่ 22 เมษายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


  บุคลากร

  ชื่อ – สกุล : 

ตำแหน่ง:

เบอร์ติดต่อ:

E-Mail:
นางสาวพนมพร โพธิวงค์

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

0-5391-6084

peepanom@hotmail.com
     
       
  ชื่อ – สกุล : 

ตำแหน่ง:

เบอร์ติดต่อ:

E-Mail:
นางสาวอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหาร

0-5391-6081

orawan.cha@mfu.ac.th
     
       
  ชื่อ – สกุล : 

ตำแหน่ง:

เบอร์ติดต่อ:

E-Mail:
นางสาวพัชรินทร์พร บุญเรือง

เจ้าหน้าที่บริหาร

0-5391-6081

bunrueng_patcharin@hotmail.comสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100