หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน พฤหัส ที่ 17 มิถุนายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


  กำหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

ครั้งที่
วันที่/เดือน
สถานที่
วันสำคัญ
๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง
๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๓๐น.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100