หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน อังคาร ที่ 23 เมษายน 2562
Your IP is : 192.168.0.1


  กำหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

ครั้งที่
วันที่/เดือน
สถานที่
วันสำคัญ
๑/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๗ มกราคม   สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพฯ  เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
๒/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพฯ  เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
๔/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย เวลา ๑๓.๓๐ น.
วันที่  ๑๘ กรกฎาคม
ตรงกับวันทานหาแม่ฟ้าหลวง
๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ กันยายน สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพฯ  เวลา ๑๐.๐๐ น.
กรณีวันครบรอบ
การสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
( วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑)
มหาวิทยาลัยจะเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเป็นการเฉพาะ
๖/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพฯ  เวลา ๑๐.๐๐ น.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100