หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน อาทิตย์ ที่ 19 มกรามก 2563
Your IP is : 192.168.0.5


  กำหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

ครั้งที่
วันที่/เดือน
สถานที่
วันสำคัญ
๑/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๑๑.๓๐ น.  
๒/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
๓/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
๔/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
๕/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
๖/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เวลา ๑๓.๓๐ น. ตรงกับวันทานหาแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในช่วงเช้า และเชิญประชุมในช่วงบ่าย
๗/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๘ กันยายน สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
๘/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ น.  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100