หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน พฤหัส ที่ 17 มิถุนายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


ภารกิจหลักของสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. เป็นหน่วยประสานการดำเนินการด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 เป็นไปโดยราบรื่นและเกิดผลดี

2. ประสานการดำเนินการร่วมกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานสภามหาวิทยาลัย

3. ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

การมอบหมายงานและภาระงาน

ประธานกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย


1. ฝ่ายอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

ประสานงาน ดำเนินการด้านการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดทำรายงานการประชุม ดำเนินการด้านธุรการ การเงิน และสารบรรณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2. ฝ่ายจัดหาทุนและประสานงานภายนอก

- ดำเนินการจัดหาทุนประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี

3. หน่วยตรวจสอบภายใน

- ปฏิบัติภารกิจตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติ หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเสนอสภามหาวิทยาลัย

- ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

4. ฝ่ายประสานงานและติดตามการดำเนินการตามมติหรือนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

- ประสานกับฝ่ายบริหารในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามมติเป็นไปโดยราบรื่น

- ติดตามการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

- กลั่นกรองวาระที่จะเสนอต่อสภา


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100