พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561