การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน2559