การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559