การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559