การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559