การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559