งานเลี้ยงรับรองดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557