งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2555 และ เข็มเกียรติคุณ ปีพุทธศักราช 2557 : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

1 10 11 12 13
1.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg
14 15 16 17 18
14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg
19 2 20 21 3
19.jpg 2.jpg 20.jpg 21.jpg 3.jpg
4 5 6 7 8
4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
9        
9.jpg