พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 29 พ.ย.255

1 10 11 2 3
1.jpg 10.jpg 11.jpg 2.jpg 3.jpg
4 5 6 7 8
4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
9 SAM_0734      
9.jpg SAM_0734.jpg