หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
Your IP is : 192.168.0.1


 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2563)
     
 


พลเอกสำเภา ชูศรี
นายกสภามหาวิทยาลัย

 
     
 

ศาสตราจารย์
ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
   


รองศาสตราจารย์
นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


รองศาสตราจารย์
ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

นายชัย โสภณพนิช

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร

ศาสตราจารย์
ไชยยศ เหมะรัชตะ
     

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

นายพิทูร พุ่มหิรัญ
     

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิชัย บุญแสง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
     

ศาสตราจารย์พิเศษ
สมชาย พงษธา

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

นายกนิษฐ์ สารสิน
     
กรรมการประเภทผู้บริหาร  
     

ศาสตราจารย์
ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์


อาจารย์ ดร.ประภัสสร
ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์


รองศาสตราจารย์
ดร.รัชนี สรรเสริญ
     
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
     


รองศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด พจนามาตร์


รองศาสตราจารย์
ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์
ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
     


นายประจวบ ไชยสาส์น


นายเรียบ นราดิศร

นายแสวง เครือวิวัฒนกุล
     


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์

   
     
     
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   
 

อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท
 
   


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100