หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
 


รองศาสตราจารย์
ดร.วันชัย ศิริชนะ
นายกสภามหาวิทยาลัย

 
     
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
   


รองศาสตราจารย์
นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


รองศาสตราจารย์
ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

นายกนิษฐ์ สารสิน

นายชัย โสภณพนิช

ศาสตราจารย์
ไชยยศ เหมะรัชตะ
     

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ศาสตราจารย์
ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
     

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

นายพิทูร พุ่มหิรัญ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
     

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิชัย บุญแสง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

ศาสตราจารย์พิเศษ
สมชาย พงษธา
     

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
   
     


 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100