หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน อาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561
Your IP is : 192.168.0.5


 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     
 


พลเอกสำเภา ชูศรี
นายกสภามหาวิทยาลัย

 
     
 

ศาสตราจารย์
ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
   


ดร.สุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   

นายไกรสร จันศิริ

นายชัย โสภณพนิช

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร
     

ศาสตราจารย์
ไชยยศ เหมะรัชตะ

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
     

นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.สมจิตร หนุเจริญกุล

ศาสตราจารย์พิเศษ
สมชาย พงษธา
     

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

พลตำรวจเอก
ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่

นายพิทูร พุ่มหิรัญ
 
กรรมการประเภทผู้บริหาร  
     

รองศาสตราจารย์
สุปราณี อัทธเสรี


รองศาสตราจารย์
ดร.รัชนี สรรเสริญ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มัชฌิมา นราดิศร
     
กรรมการประเภทคณาจารย์ประจำ
     


รองศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด พจนามาตร์


รองศาสตราจารย์
ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

รองศาสตราจารย์
ดร.แสงจันทร์ กันตะบุตร
     
     
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย
     

นายประจวบ ไชยสาส์น

ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล

นายเรียบ นราดิศร
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
 
     
     
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   
 

รองศาสตราจารย์
ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
 
   


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100