หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน พฤหัส ที่ 17 มิถุนายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

มาตรา 17 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

 1. วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ใน มาตรา 5
 2. วางระเบียบ ออกข้อบังคับ  ข้อกำหนด และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
 3. อนุมัติให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร
 4. อนุมัติจัดตั้ง  การรวม  และการยุบเลิกสำนักวิชา  สถาบัน  ศูนย์ หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา  สถาบัน  หรือศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงานของส่วนงานดังกล่าว
 5. อนุมัติการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
 6. อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด     
  รวมทั้งการยุบ  รวม  และยกเลิกหลักสูตรและสาขาวิชา
 7. พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี  ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
 8. แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการศูนย์  หัวหน้า ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
 9. แต่งตั้ง และถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 10. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  สวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่น  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  การออกจากงาน  วินัย  การลงโทษ  การร้องทุกข์  และการอุทธรณ์  การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง
 11. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้  และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
 12. ออกข้อบังคับและวางระเบียบต่างๆ  เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 13. อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ  และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
 14. แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  25  ให้รักษาการแทนอธิการบดี  ในกรณีที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการ  อนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อกระทำการใดๆ  อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
 16. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสถาบัน  ผู้อำนวยการศูนย์  หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา  สถาบัน  หรือศูนย์
 17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

 


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100