หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน พฤหัส ที่ 22 เมษายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541

องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา 15  ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย

  1.  นายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
  2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง  ได้แก่ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และประธาน กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน  ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน หรือศูนย์
  4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสามคน  ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย
  5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งจาก บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4)
  6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน  ซึ่งพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งจาก บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

          คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

          การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยตาม (1) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (5)  ให้ใช้วิธีการสรรหาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

          ให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

          ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  โดยคำแนะนำของอธิการบดี

 

 

 


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100