หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

นายประจวบ ไชยสาส์น

 • 11 พ.ย. 2541 - 21 มิ.ย. 2543

*************************************

*นายกสภามหาวิทยาลัยตามบทเฉพาะกาล ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
**ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยระหว่างที่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย

 

พลตำรวจเอก เภา สารสิน

 • วาระที่ 1 : 22 มิถุนายน 2543 – 21 มิถุนายน 2545
 • วาระที่ 2 : 22 มิถุนายน 2545 – 21 มิถุนายน 2547
 • วาระที่ 3 : 22 มิถุนายน 2547 – 21 มิถุนายน 2549
 • วาระที่ 4 : 22 มิถุนายน 2549 – 27 พฤศจิกายน 2551
 • วาระที่ 5 : 28 พฤศจิกายน 2551 – 27 พฤศจิกายน 2553
 • วาระที่ 6 : 28 พฤศจิกายน 2553 – 6 มีนาคม 2556*

*************************************
*ถึงแก่กรรมวันที่ 7 มีนาคม 2556 (ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง)

 

พลเอก สำเภา ชูศรี

 • วาระที่ 1 : 26 มิถุนายน 2556 – 7 ตุลาคม 2558*
 • วาระที่ 2 : 8 ตุลาคม 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2561*
 • วาระที่ 3 : 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 มิถุนายน 2563

*************************************

*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยขึ้นใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

 • 15 มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน

*************************************


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100