หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน พฤหัส ที่ 17 มิถุนายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


 

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักที่ประสาน และตอบสนองนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ดำเนินการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาให้ผู้ยากไร้ ภายใต้ปณิธานของมหาวิทยาลัย

คำขวัญ

สนองนโยบายสภาฯ ประสานภารกิจอย่างถูกต้อง ฉับไว
มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100